Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Więcej informacji w Polityce plików cookies.


Szczecin, 15.04.2014 r.

 

 

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA  NA:

Zakup wyprawek dla uczestników konferencji organizowanych w ramach projektu Platforma Flexicurity MiŚP

ZAMAWIAJĄCY NIE JEST ZOBOWIAZANY DO STOSOWANIA PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

dla postępowania prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności w  ramach Projektu pn. Platforma Flexicurity MiŚP- Kreowanie płaszczyzny współpracy w zakresie Flexicurity w obszarze MiŚP, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 
 

Numer procedury: FLEXI/06/2014

 
 

 


 Kod CPV 22462000-6 - materiały reklamowe

Podstawa prawna:  Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki obowiązujące od dnia 15.12.2011

Wykaz załączników (załączniki do pobrania w biurze projektu)

Formularz ofertowy - załącznik nr 1

Oświadczenie wykonawcy -  załącznik nr 2 i załącznik 3

Wzór umowy - załącznik nr 4

 

Zamawiający:

Izba Rzemieślnicza Małej i Średniej Przedsiębiorczości - Partner Projektu

70-482 Szczecin

Al. Wojska Polskiego 78

Adres strony internetowej: http://www.irszczecin.pl

 

 

 

Przedmiot zamówienia

Zgodnie z dokumentacją przekazaną przez zamawiającego zakup i dostarczenie materiałów promocyjnych (wyprawek), dla uczestników konferencji dla pracodawców organizowanych w ramach projektu.

 

Zadanie 1

Zakup 450 kompletów wyprawek dla uczestników 4 konferencji regionalnych Materiały promocyjne muszą być oznakowane logami POKL, PARP, Związku Rzemiosła Polskiego, Unii Europejskiej wraz z informacją o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, oraz skróconą nazwę projektu „Platforma Flexicurity MiŚP".

W skład wyprawki wchodzą:

- teczka konferencyjna z zamkiem i poręcznym uchwytem, wykonana z mocnego poliestru

- Pendrive 4 GB Dataflat lub inny nie gorszy z możliwością umieszczenia logotypów

- długopis Cosmo

- długopis teleskopowy z laserem

- Nóż do otwierania listów S2101407 lub inny nie gorszy.

- zapach samochodowy

- antystresowa kulka

- etui reklamowe na wizytówki - matowy metal

 

Należy uwzględnić koszt dostarczenia wyprawek do siedziby zamawiającego tj. Izba Rzemieślnicza MiŚP al. Wojska Polskiego 78, 70-482 Szczecin, I piętro wraz ze złożeniem w miejscu wskazanym przez zamawiającego

 

Do oferty należy dołączyć bezzwrotnie wzorcowy komplet wyprawki w celu oceny jakości proponowanych materiałów promocyjnych.

 

Termin realizacji zamówienia:

23.05.2014 - 450 kompletów

 

Warunki składania ofert:

1. Do postępowania mogą być dopuszczone tylko te osoby, które posiadają doświadczenie w podobnych działaniach

2. Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników do niniejszej specyfikacji, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami.

3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze, ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem.

4. Dokumenty tworzące ofertę muszą być podpisane przez Wykonawcę.

5. Dane umieszczone w wnioskach aplikacyjnych mogą być przez zamawiającego weryfikowane. Stwierdzenie przez zamawiającego w trakcie jej weryfikacji niezgodności ze stanem faktycznym skutkuje odrzuceniem oferty bez jej rozpatrzenia.

6. Osoba składająca ofertę winna wypełnić upoważnienie do gromadzenia i przetwarzania danych osobowych. Oferta bez takiego upoważnienia będzie odrzucana. Dokumenty bez upoważnienia zostaną niezwłocznie zniszczone. Z procesu niszczenia komisja sporządzi protokół.

7. W przypadku, gdy Wykonawca dołącza do oferty kopię jakiegoś dokumentu, musi być ona poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

8. Dokumenty sporządzone w języku obcym, muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski, poświadczonymi przez Wykonawcę. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.

9. Wykonawca winien złożyć Formularz ofertowy. Załączniki takie jak życiorys, oświadczenie o zgodzie na gromadzenie i przetwarzanie danych wykonawca składa w jednym egzemplarzu .

10. Zlecający ma prawo nie podpisania umowy, jeżeli nastąpią przesłanki od niego niezależne (np. wstrzymanie finansowania przez IP).

11. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami i dokumentami należy umieścić w kopercie z napisem i przesłać na adres:

 

BIURO PROJEKTU

Izba Rzemieślnicza Małej i Średniej Przedsiębiorczości

Al. Wojska Polskiego 78, 70-482 Szczecin

 

12. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę wpływu oferty do zamawiającego.  Dopuszcza się składania ofert za pomocą faksu, jednak korespondencja przesłana za pomocą faksu (91) 422-22-38 po godzinach urzędowania zostanie zarejestrowana w następnym dniu pracy Zamawiającego i uznana za wniesioną z datą tego dnia.

13. Termin składania ofert rozpoczyna się z chwilą publikacji, a upływa w dniu 29.04.2014

14. Oferty złożone po terminie składania Zamawiający zwraca Wykonawcom bez rozpatrzenia.

15. Zamawiający nie dopuszcza wykonania zlecenia przez podwykonawców.

16. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest: Rafał Dąbrowski, Jolanta Musialska- tel. 91 422 22 78.

17. Zamawiający przyjmuje wszelkie pisma w godzinach urzędowania Zamawiającego tj. od poniedziałku do piątku od godz. 8.30 do godziny 14.30.

 

Kryteria wyboru oferty

Zamawiający ustanawia 1 kryterium wyboru ofert, dla wszystkich zadań :

1. punkty za cenę - z wagą 100% - liczba punktów za cenę ustala się według wzoru:

Cena podana przez Wykonawcę winna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone również w PLN. Zaoferowana cena winna obejmować wszelkie rabaty, upusty, zniżki itp.

Do ustalenia ilości punktów bierze się pod uwagę cenę „brutto brutto" za wykonanie wszelkich prac określonych w zadaniu.

 

Liczbę punktów jakie otrzymał dany oferent ustal się według wzoru: P=P1

Oferent, który zdobędzie największą liczbę punktów zostaje wybrany do realizacji zadania.

Jeżeli dwóch oferentów otrzyma taką samą liczbę punktów wybiera się tego, który złożył najniższą cenę.

Jeżeli dwóch oferentów otrzymało taką samą liczbę punktów i ich cena jest jednakowa - kierownik projektu dokonuje negocjacji ceny z oferentami.

Zawarcie umowy

Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zamawiający podpisze umowę, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania drogą elektroniczną lub faxem zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania z ofertą.

Inne informacje:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków postępowania i/lub odwołania postępowania.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia negocjacji z wybranym Wykonawcą, w zakresie szczegółów realizacyjnych, z wyłączeniem możliwości zwiększenia cen jednostkowych i ceny oferty.

Płatność za usługę będzie uregulowana przelewem w ciągu 14 dni od otrzymania prawidłowo wystawionego rachunku. Ze względu na fakt, że na realizację zamówienia Zamawiający uzyskuje środki z UE - możliwe jest przedłużenie terminu płatności o kolejne 30 dni. Za przedłużony okres płatności Wykonawca nie naliczy odsetek.

SzukajSzukaj
Szczecin, 23 Lipiec 2018 |
13:44:07
Imieniny obchodzą: