Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Więcej informacji w Polityce plików cookies.

 


 

Szczecin, 26.05.2014 r.

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA  NA:

Umieszczenie ogłoszeń w prasie i ogólnopolskiej

ZAMAWIAJĄCY NIE JEST ZOBOWIAZANY DO STOSOWANIA PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 

dla postępowania prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności w  ramach Projektu pn. Platforma Flexicurity MiŚP- Kreowanie płaszczyzny współpracy w zakresie Flexicurity w obszarze MiŚP, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 
 

Numer procedury: FLEXI/08/2014

 
 

 


Kod CPV 79341000-6 - Usługi reklamowe

Podstawa prawna: Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki obowiązujące od dnia 15.12.2011

Wykaz załączników (załączniki do pobrania w biurze projektu)

Formularz ofertowy – załącznik nr 1

Wzór umowy – załącznik nr 2

Oświadczenie wykonawcy -  załącznik nr 3, załącznik 4

Zamawiający:

Związek Rzemiosła Polskiego Projektu – Lider Projektu

00-246 Warszawa

Ul. Miodowa 14

Adres strony internetowej: http://www.zrp.pl

 

Przedmiot zamówienia

Przeprowadzenie zgodnie z dokumentacją przekazaną przez zamawiającego usługi mającej na celu promocję projektu Platforma Flexicurity MiŚP:

 

Zadanie 1

Umieszczenie w dwudziestu czterech wydaniach piątkowych lub poniedziałkowych na stronie z ogłoszeniami gazety ogólnopolskiej reklamy projektu. Przy określaniu ceny należy uwzględnić , że reklama może być podana w kolorze w trzech wariantach wielkości A4, A5, A6. Termin realizacji oferty czerwiec 2014 – październik 2014, zamawiający wskaże terminy publikacji na etapie podpisywania umowy

Warunki składania ofert:

 1. Do postępowania mogą być dopuszczone tylko te osoby, które posiadają doświadczenie w podobnych działaniach.
 2. Do postępowania nie mogą przystąpić wykonawcy powiązani z zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiazanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
  1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
  3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
  5. Zamawiający ma prawo wybrać który z wariantów rozmiaru ogłoszenia wybierze.
  6. Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników do niniejszej specyfikacji, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami.
  7. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze, ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem.
  8. Dokumenty tworzące ofertę muszą być podpisane przez Wykonawcę.
  9. Dane umieszczone w wnioskach aplikacyjnych mogą być przez zamawiającego weryfikowane. Stwierdzenie przez zamawiającego w trakcie jej weryfikacji niezgodności ze stanem faktycznym skutkuje odrzuceniem oferty bez jej rozpatrzenia.
  10. Osoba składająca ofertę winna wypełnić upoważnienie do gromadzenia i przetwarzania danych osobowych. Oferta bez takiego upoważnienia będzie odrzucana. Dokumenty bez upoważnienia zostaną niezwłocznie zniszczone. Z procesu niszczenia komisja sporządzi protokół.
  11. W przypadku, gdy Wykonawca dołącza do oferty kopię jakiegoś dokumentu, musi być ona poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
  12. Dokumenty sporządzone w języku obcym, muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski, poświadczonymi przez Wykonawcę. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.
  13. Wykonawca winien złożyć Formularz ofertowy. Załączniki takie jak, oświadczenie o zgodzie na gromadzenie i przetwarzanie danych wykonawca składa w jednym egzemplarzu .
  14. Zlecający ma prawo nie podpisania umowy, jeżeli nastąpią przesłanki od niego niezależne np. wstrzymanie finansowania przez IP).
  15. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami i dokumentami należy umieścić w kopercie z napisem „Oferta na zapytanie nr. Procedura FLEXI/08/2014” i przesłać na adres:

 

BIURO PROJEKTU

Izba Rzemieślnicza Małej i Średniej Przedsiębiorczości

ul. Wojska Polskiego 78, 70-482 Szczecin

 1. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę wpływu oferty do zamawiającego. Dopuszcza się składania ofert za pomocą faksu, jednak korespondencja przesłana za pomocą faksu (91) 422-22-38) po godzinach urzędowania zostanie zarejestrowana w następnym dniu pracy Zamawiającego i uznana za wniesioną z datą tego dnia.
 2. Termin składania ofert rozpoczyna się z chwilą publikacji, a upływa w dniu 06.06.2014r.
 3. Oferty złożone po terminie składania Zamawiający zwraca Wykonawcom bez rozpatrzenia.
 4. Złożenie niekompletnej oferty wraz z załącznikami wymienionymi w zapytaniu ofertowym skutkować będzie odrzuceniem oferty z przyczyn formalnych.
 5. Zamawiający nie dopuszcza wykonania zlecenia przez podwykonawców.
 6. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest: Rafał Dąbrowski, Jolanta Musialska- tel. 91 422 22 78.
 7. Zamawiający przyjmuje wszelkie pisma w godzinach urzędowania Zamawiającego tj. od poniedziałku do piątku od godz. 8.30 do godziny 14.30.

 

Kryteria wyboru oferty

Zamawiający ustanawia 1 kryterium wyboru ofert, dla wszystkich zadań:

 

1. punkty za cenę - z wagą 100% - liczba punktów za cenę ustala się według wzoru:

Cena podana przez Wykonawcę winna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone również w PLN. Zaoferowana cena winna obejmować wszelkie rabaty, upusty, zniżki itp.

Do ustalenia ilości punktów bierze się pod uwagę cenę „brutto brutto” za wykonanie wszelkich prac określonych w zadaniu przez osobę. (w tym podatek, składki ZUS jakie winni odprowadzić zarówno wykonawca jak i zamawiający)

 

Liczbę punktów jakie otrzymał dany oferent ustal się według wzoru: P=P1

Oferent, który zdobędzie największą liczbę punktów zostaje wybrany do realizacji zadania.

Jeżeli dwóch oferentów otrzymało taką samą liczbę punktów i ich cena jest jednakowa – wyboru oferenta dokonuje kierownik projektu, po przeprowadzeniu negocjacji dotyczących ceny.

Zawarcie umowy

Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zamawiający podpisze umowę, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania drogą elektroniczną lub faxem zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

Inne informacje:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków postępowania i/lub odwołania postępowania.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia negocjacji z wybranym Wykonawcą, w zakresie szczegółów realizacyjnych, z wyłączeniem możliwości zwiększenia cen jednostkowych i ceny oferty.

Płatność za usługę będzie uregulowana przelewem w ciągu 14 dni od otrzymania prawidłowo wystawionego rachunku lub faktury pod koniec każdego miesiąca w którym publikowano ogłoszenia.  Ze względu na fakt, że na realizację zamówienia Zamawiający uzyskuje środki z UE – możliwe jest przedłużenie terminu płatności o kolejne 30 dni. Za przedłużony okres płatności Wykonawca nie naliczy odsetek.

 

SzukajSzukaj
Szczecin, 22 Lipiec 2018 |
14:08:07
Imieniny obchodzą: