Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Więcej informacji w Polityce plików cookies.

 


 

Szczecin, 13 stycznia 2014 r.

 

 

O G Ł O S Z E N I E

Izba Rzemieślnicza  Małej i Średniej Przedsiębiorczości


ogłasza

w ramach realizacji projektu Szansa drzemie w zmianie - nowoczesne ZZL realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013. II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących 2.1. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki 2.1.2. Partnerstwo dla zwiększenia adaptacyjności  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

postępowanie na
Usługę polegającą na nagraniu spotu reklamowego (reklamy radiowej) i zakupie czasu antenowego w celu emisji spotu reklamowego w stacjach radiowych o zasięgu ogólnopolskim i ponadregionalnym

 

1. Zamawiający

 

Izba Rzemieślnicza  Małej i Średniej Przedsiębiorczości

al. Wojska Polskiego 78

70-482 Szczecin

www.irszczecin.pl

 

2. Opis Przedmiotu Zamówienia

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na nagraniu spotu reklamowego (reklamy radiowej) i zakupie czasu antenowego w celu emisji tego spotu reklamowego w 4 stacjach radiowych o zasięgu ogólnopolskim i ponadregionalnym, promującego Projekt.

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

 

3. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31 lipca 2014 r.

4. Opis kryteriów oceny ofert, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:

  1. Cena - waga 100 %

 

5. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert:

5.1. Ofertę w zamkniętej kopercie należy przesłać pocztą tradycyjną na adres zamawiającego lub złożyć osobiście do dnia: 28.01.2014 r. do godz. 12.00 w Izbie Rzemieślniczej Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Szczecinie, al. Wojska Polskiego 78, pokój - sekretariat (1 piętro). Na kopercie prosimy umieścić dopisek: postępowanie na Usługę polegającą na nagraniu spotu reklamowego (reklamy radiowej) i zakupie czasu antenowego w celu emisji spotu reklamowego w stacjach radiowych o zasięgu ogólnopolskim i ponadregionalnym

5.2. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty doręczone Zamawiającemu do dnia i godziny określonych jako termin składania ofert, niezależnie od daty ich nadania. 

6. Wskazanie osób ze strony zamawiającego uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami oraz sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami:

W niniejszym postępowaniu ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest Dorota Miśkiewicz, tel. (0-91) 422-22-78, faks (0-91) 422-22-38, e-mail: d.miskiewicz@irszczecin.pl

7. Wymogi uczestnictwa w postępowaniu

 

1. Warunkiem koniecznym do spełnienia jest znajdowanie się Wykonawcy w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy umożliwiają transakcję przelewową.

 

3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie są powiązani z zamawiającym kapitałowo i osobowo. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty podpisane oświadczenie o braku ww. powiązań, które stanowi załącznik nr 2 do niniejszego postępowania.

 

8.  ZAŁĄCZNIKI

 

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

2. Oświadczenie o braku powiązań

3. Formularz ofertowy

 

WYJAŚNIENIE

Dotyczy:

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWNIENIA pkt 12. WYMOGI UCZESTNICTWA W POSTĘPOWANIU ppkt. 5. Przedstawienie udokumentowanego zasięgu dziennego - słuchalności na poziomie min. 7% (na podstawie badania niezależnego instytutu badawczego np. Radio Track Instytutu Millward Brown SMG/KRC) wyniki za okres wrzesień – listopad 2013,  procentowo lub w tysiącach,  wszyscy 15-75 lat, cała Polska (źródło:  http://www.badaniaradiowe.pl/wyniki/index.html).

 

Do oferty prosimy dołączyć dokument zawierający wykres bądź tabelę, że proponowane przez Oferenta stacje radiowe spełniają warunek słuchalności na poziomie 7% - (udział w całkowitym czasie słuchania w okresie wrzesień-listopad 2013, rozumiany jako proporcja między czasem słuchania stacji a całkowitym czasem słuchania radia total) zgodnie z badaniami niezależnego instytutu.

 

 

SzukajSzukaj
Szczecin, 23 Lipiec 2018 |
13:29:07
Imieniny obchodzą: