Podstawowe wymagania

Warunki dopuszczenia do egzaminu sprawdzającego określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie egzaminu czeladniczego,   egzaminu   mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych   przez komisje   egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz.U. z 2017 r., poz. 89), którego § 7 brzmi:

Do egzaminu sprawdzającego dopuszcza się osobę, która ukończyła kształcenie ustawiczne w formie pozaszkolnej z zakresu umiejętności zawodowych wchodzących w zakres zawodu, którego dotyczy egzamin, oraz posiada zaświadczenie potwierdzające ukończenie tej formy kształcenia.

Wymagane dokumenty do egzaminu sprawdzającego dla młodocianych pracowników

  1. Wniosek o dopuszczenie do egzaminu sprawdzającego – pobierz wniosek.
  2. Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego w formie przyuczenia do wykonywania określonej pracy.
  3. Zaświadczenie pracodawcy potwierdzające ukończenie przyuczenia z podaniem czasookresu oraz zakresu przyuczenia i potwierdzone przez cech.
  4. Oryginał dowodu opłaty egzaminacyjnej z podaniem imienia i nazwiska zdającego, dokonanej wyłącznie na niżej podany rachunek bankowy – pobierz dowód wpłaty.

Wymagane dokumenty do egzaminu sprawdzającego osób dorosłych

  1. Wniosek o dopuszczenie do egzaminu – pobierz wniosek
  2. Zaświadczenie ukończenia przygotowania zawodowego dorosłych – pobierz zaświadczenie
  3. Umowa w sprawie realizacji przygotowania zawodowego dorosłych.
  4. Oryginał dowodu opłaty egzaminacyjnej z podaniem imienia i nazwiska zdającego, dokonanej wyłącznie na niżej podany rachunek bankowy – pobierz dowód wpłaty.