Kompleksowy Program Walidacji

Strona główna / Projekty UE / Kompleksowy Program Walidacji

INFORMACJA

W okresie od 01.10.2017 r. – 30.06.2019 r. na terenie województwa zachodniopomorskiego realizowany jest projekt „ KOMPLEKSOWY PROGRAM WALIDACJI I CETYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ” – prowadzący do zdobycia kwalifikacji zawodowych czeladnika i mistrza w 12 zawodach rzemieślniczych.

Projekt przewiduje dla każdego uczestnika/uczestniczki udział w ścieżce obejmującej :

– sprawdzenie posiadanej przez uczestnika wiedzy i umiejętności poprzez przeprowadzenie „ Testów efektów uczenia i kształcenia zawodowego”

– uzupełnienie brakującej wiedzy i umiejętności zawodowych poprzez „ szkolenia oraz wideo instruktaże”

– weryfikację efektów uzupełnienia brakującej wiedzy i umiejętności zawodowych wraz z doradztwem edukacyjno-zawodowym

– przeprowadzenie zewnętrznych Egzaminów Zawodowych dających tytuł Czeladnika lub Mistrza w
12 zawodach : mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, elektryk, technolog robót wykończeniowych w budownictwie, wizażysta, murarz, cukiernik, piekarz, kucharz, fryzjer, glazurnik, stolarz.

Projekt kierowany jest do osób :

– osób powyżej 18r. Życia głównie kobiet  zainteresowanych z własnej inicjatywy podniesieniem/ zdobyciem/ uzupełnieniem kwalifikacji zawodowych

– znajdują się w trudnej sytuacji na rynku pracy czyli : kobiety młode, czynne zawodowo bez żadnych kwalifikacji które mają utrudniony dostęp do godnego zatrudnienia lub osoby niepełnosprawne, które są gotowe do  rozwoju kariery, które chcą nauczyć się godzić życie zawodowe z prywatnym

– które przed przystąpieniem do projektu uczestniczyły w procesie edukacji formalnej, oraz nieformalnej oraz kształceniu nieformalnym

–  które chcą promować i realizować zasady równych szans i niedyskryminacji

– zamieszkują teren województwa zachodniopomorskiego

Jakie wsparcie w projekcie otrzymają uczestnicy/ uczestniczki ?

– indywidualne doradztwo które ma na celu  poszerzenie działania w obszarze podnoszenia świadomości na zwalczanie stereotypów związanych z płcią na rynku pracy

– specjalistyczny dowóz osób niepełnosprawnych

– materiały szkoleniowe ( wideo instruktarze – płyty DVD, poradniki – druk, )

Jakie są korzyści z uczestnictwa w projekcie ?

– uzyskanie tytułu Czeladnika lub Mistrza w danym zawodzie
– zwiększenie szans na zatrudnienie poprzez uzyskanie kwalifikacji zawodowych
– zwiększenie szansy na znalezienie stabilnego zatrudnienia

Projekt „ KOMPLEKSOWY PROGRAM WALIDACJI I CETYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ” – prowadzący do zdobycia kwalifikacji zawodowych czeladnika i mistrza w 12 zawodach rzemieślniczych – realizowany jest przez Izbę Rzemieślniczą Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Szczecinie w ramach wsparcia szkół i placówek prowadzenie kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego – REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2014-2020.

Projekt promuje równe szanse kobiet i mężczyzn oraz osób niepełnosprawnych w zawodach rzemieślniczych.

ZAPRASZAMY DO   PROGRAMU WALIDACJI I CERTYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ !!

Biuro projektu :
IZBA RZEMIEŚLNICZA MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Aleja Wojska Polskiego 78
70-482 Szczecin
tel. 91 422 22 78
[email protected]

Osoby do kontaktu :

Dorota Miśkiewicz                                  Rafał Dąbrowski
tel: 661 063 290                                        tel : 516 144 221
tel. 91 422 22 78                                       tel. 91 422 22 78
[email protected]          [email protected]

Projekt „Kompleksowy program walidacji i certyfikacji efektów uczenia się prowadzący do zdobycia kwalifikacji zawodowych czeladnika i mistrza w 12 zawodach rzemieślniczych” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020