Fabryka Aktywnych Zawodowo

Strona główna / Projekty UE / Fabryka Aktywnych Zawodowo

Szanowni Państwo,

W związku z zagrożeniem koronawirusem informujemy, że:

  1. działania szkoleniowe w projekcie zostały zawieszone przez realizatorów szkoleń (firmy szkoleniowe)do odwołania.
  2. egzaminy zewnętrzne zostały zawieszone przez firmy certyfikujące (UDT, Urząd Górnictwa) do odwołania.
  3. spotkania z doradcą zawodowym, pośrednikiem pracy i trenerem pracy na ul. Jagiellońskiej 67 zostały zawieszone do odwołania.
  4. kontakt telefoniczny i mailowy z personelem projektu jest możliwy w dni powszednie:

tel. 91 422 34 85 (Izba Rzemieślnicza w godz. 9-14) u.chamratowicz@irszczecin.pl

tel. 606 946 494 (doradca zawodowy/pośrednik pracy/trener pracy w godz. 9- 14)

biuro@unipromotion.pl

tel. 574 990 888 pośrednik pracy w godzinach:

2020-05-04 09.00 – 13.00
2020-05-05 09.00 – 17.00
2020-05-06 09.00 – 13.00
2020-05-07 09.00 – 13.00
2020-05-08 09.00 – 13.00
2020-05-11 09.00 – 13.00
2020-05-12 09.00 – 13.00
2020-05-13 09.00 – 13.00
2020-05-14 09.00 – 13.00
2020-05-15 09.00 – 13.00
2020-05-18 09.00 – 13.00
2020-05-19 09.00 – 13.00
2020-05-20 09.00 – 13.00
2020-05-21 09.00 – 13.00
2020-05-22 09.00 – 13.00
2020-05-25 09.00 – 13.00
2020-05-26 09.00 – 13.00
2020-05-27 09.00 – 13.00
2020-05-28 09.00 – 13.00
2020-05-29 09.00 – 13.00
  1. rekrutacja do projektu trwa nieprzerwanie – o projekt można pytać i do projektu można zgłaszać się pod nr telefonu: tel. 606 946 494, 531 426 140 lub pisać: biuro@unipromotion.plfabryka@unipromotion.pl, oraz tel. 91 422 34 85 u.chamratowicz@irszczecin.pl

W okresie od 01.09.2019r. – 31.12.2020r. na terenie województwa zachodniopomorskiego realizowany jest projekt „FABRYKA AKTYWNYCH ZAWODOWO

PROJEKT POLEGA na przejściu uczestnika projektu przez indywidualną i kompleksową aktywizację zawodowo-edukacyjną, która opiera się na co najmniej 3 elementach pomocy. Przy czym dwa elementy (opracowanie Indywidualnego Planu Działania(IPD), oraz wsparcie pośrednictwo i/lub poradnictwo zawodowe) są obligatoryjne. Kolejne elementy wsparcia są fakultatywne i zależą od zaplanowanej dla danego uczestnika ścieżki wsparcia wynikającej z IPD tj.: szkolenie zawodowe zakończone egzaminem zewnętrznym i/lub staż zawodowy

 

Projekt kierowany jest do osób :

–w wieku  30 lat i więcej

– znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy ze względu na niskie kwalifikacje, płeć (kobiety), status osoby niepełnosprawnej lub wiek (osoby 50+)

– biernych zawodowo lub bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy

– zamieszkujących teren województwa zachodniopomorskiego.

 

Jakie wsparcie w projekcie otrzymają uczestnicy/ uczestniczki ?

– indywidualne doradztwo zawodowe

– indywidualne pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo pracy (trener pracy)
– 
szkolenie zawodowe zakończone egzaminem zewnętrznym i/lub staż zawodowy

– zwroty kosztów dojazdu na realizowane wsparcie w ramach projektu

– zapewnienie opieki nad dzieckiem/osobą zależną na czas spotkań indywidualnych/grupowych.

Jakie są korzyści z uczestnictwa w projekcie ?

– zdobycie kwalifikacji i umiejętności zawodowych
– zwiększenie szans na zatrudnienie poprzez uzyskanie kwalifikacji zawodowych
– zwiększenie szansy na znalezienie stabilnego zatrudnienia
– zyskanie wiedzy o tym jak poruszać się po rynku pracy.

 

Rekrutacja do Projektu będzie odbywa się w sposób ciągły, tj. przez cały okres trwania Projektu. rekrutacja może zostać zawieszona, gdy liczba zgłoszeń, które spełnia kryteria formalnie osiągnie 120%.

 

Szczegółowe informacje o rekrutacji do projektu oraz realizowanych formach wsparcia znajdują się w Regulaminie rekrutacji.

 

Projekt „ FABRYKA AKTYWNYCH ZAWODOWO” – realizowany jest przez Izbę Rzemieślniczą Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Szczecinie w ramach kompleksowego wsparcia osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych – REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2014-2020.

 

Projekt realizowany jest w okresie 01.09.2019r. – 31.12.2020r., a jego głównym celem jest aktywizacja zawodowa oraz zwiększenie zdolności do zatrudnienia ogółem 144 osób biernych i bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP w wieku 30 lat i więcej znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (tj. osób w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby z niepełnosprawnościami) z terenu województwa zachodniopomorskiego w okresie 01.09.2019-31.12.2020r.

Główne REZULTATY projektu to:

  1. Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu-min.45% uczestników projektu,

2.Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – minimum 31% uczestników projektu,

  1. Minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej dla biernych zawodowo i bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy tj: osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby niepełnosprawne, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach-min.45% uczestników projektu.

Całkowita wartość projektu wynosi 1 969 920,00 zł, w tym 1 674 432,00 zł,  pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Projekt promuje równe szanse kobiet i mężczyzn oraz osób niepełnosprawnych w zawodach rzemieślniczych.

 

ZAPRASZAMY DO FABRYKI AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ  !!

Lider projektu :
IZBA RZEMIEŚLNICZA MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Al. Wojska polskiego 78

70-482 Szczecin

tel. 91 422 22 78

sekretariat@irszczecin.pl

 

Partner projektu :

UniPRomotion Magdalena Kosobucka
ul. Słoneczna 3

72-344 Śliwin

Tel. 91 4244 072

biuro@unipromotion.pl

 

Osoby do kontaktu :

Patrycja Salmonowicz                                                Urszula Chamratowicz
tel: 91 4244 072                                                    tel. 91 422 34 85
p.salmonowicz@unipromotion.pl                u.chamratowicz@irszczecin.pl
                                                                                             

Regulamin rekrutacji_FAZ4_2

Formularz rekrutacyjny_FAZ4 2

Plakat_A3_FABRYKA4

Regulamin przyznawania zwrotu kosztów dojazdu dla Uczestników projektu_K048

Regulamin wypłat stypendium szkoleniowego i stażowego_K048_1FAZ4

Harmonogram formy wsparcia_Lider i Partner_20201102

Zmień wielkość czcionki
Kontrast