Fabryka Aktywnych Zawodowo

Strona główna / Projekty UE / Fabryka Aktywnych Zawodowo

Szanowni Państwo,

Informujemy, że pomimo koronawirusa rekrutacja do projektu trwa nieprzerwanie – o projekt można pytać i do projektu można zgłaszać się pod nr telefonu: tel. 606 946 494, 531 426 140 lub pisać: [email protected][email protected], oraz tel. 91 422 34 85 [email protected]

W okresie od 01.09.2019r. – 31.05.2021r. na terenie województwa zachodniopomorskiego realizowany jest projekt „FABRYKA AKTYWNYCH ZAWODOWO

PROJEKT POLEGA na przejściu uczestnika projektu przez indywidualną i kompleksową aktywizację zawodowo-edukacyjną, która opiera się na co najmniej 3 elementach pomocy. Przy czym dwa elementy (opracowanie Indywidualnego Planu Działania(IPD), oraz wsparcie pośrednictwo i/lub poradnictwo zawodowe) są obligatoryjne. Kolejne elementy wsparcia są fakultatywne i zależą od zaplanowanej dla danego uczestnika ścieżki wsparcia wynikającej z IPD tj.: szkolenie zawodowe zakończone egzaminem zewnętrznym i/lub staż zawodowy

 

Projekt kierowany jest do osób :

–w wieku  30 lat i więcej

– znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy ze względu na niskie kwalifikacje, płeć (kobiety), status osoby niepełnosprawnej lub wiek (osoby 50+)

– biernych zawodowo lub bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy

– zamieszkujących teren województwa zachodniopomorskiego.

 

Jakie wsparcie w projekcie otrzymają uczestnicy/ uczestniczki ?

– indywidualne doradztwo zawodowe

– indywidualne pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo pracy (trener pracy)
– 
szkolenie zawodowe zakończone egzaminem zewnętrznym i/lub staż zawodowy

– zwroty kosztów dojazdu na realizowane wsparcie w ramach projektu

– zapewnienie opieki nad dzieckiem/osobą zależną na czas spotkań indywidualnych/grupowych.

Jakie są korzyści z uczestnictwa w projekcie ?

– zdobycie kwalifikacji i umiejętności zawodowych
– zwiększenie szans na zatrudnienie poprzez uzyskanie kwalifikacji zawodowych
– zwiększenie szansy na znalezienie stabilnego zatrudnienia
– zyskanie wiedzy o tym jak poruszać się po rynku pracy.

 

Rekrutacja do Projektu będzie odbywa się w sposób ciągły, tj. przez cały okres trwania Projektu. rekrutacja może zostać zawieszona, gdy liczba zgłoszeń, które spełnia kryteria formalnie osiągnie 120%.

 

Szczegółowe informacje o rekrutacji do projektu oraz realizowanych formach wsparcia znajdują się w Regulaminie rekrutacji.

 

Projekt „ FABRYKA AKTYWNYCH ZAWODOWO” – realizowany jest przez Izbę Rzemieślniczą Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Szczecinie w ramach kompleksowego wsparcia osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych – REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2014-2020.

 

Projekt realizowany jest w okresie 01.09.2019r. – 31.05.2021 r., a jego głównym celem jest aktywizacja zawodowa oraz zwiększenie zdolności do zatrudnienia ogółem 160 osób biernych i bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP w wieku 30 lat i więcej znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (tj. osób w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby z niepełnosprawnościami) z terenu województwa zachodniopomorskiego w okresie 01.09.2019-31.05.2021 r.

Główne REZULTATY projektu to:

  1. Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu-min.45% uczestników projektu,

2.Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – minimum 31% uczestników projektu,

  1. Minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej dla biernych zawodowo i bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy tj: osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby niepełnosprawne, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach-min.45% uczestników projektu.

Całkowita wartość projektu wynosi 1 969 920,00 zł, w tym 1 674 432,00 zł,  pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Projekt promuje równe szanse kobiet i mężczyzn oraz osób niepełnosprawnych w zawodach rzemieślniczych.

 

ZAPRASZAMY DO FABRYKI AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ  !!

Lider projektu :
IZBA RZEMIEŚLNICZA MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Al. Wojska polskiego 78

70-482 Szczecin

tel. 91 422 22 78

[email protected]

 

Partner projektu :

UniPRomotion Magdalena Kosobucka
ul. Słoneczna 3

72-344 Śliwin

Tel. 91 4244 072

[email protected]

 

Osoby do kontaktu :

Patrycja Salmonowicz                                                Urszula Chamratowicz
tel: 91 4244 072                                                    tel. 91 422 34 85
[email protected]                [email protected]
                                                                                             

Formularz rekrutacyjny_FAZ4 4

Regulamin przyznawania zwrotu kosztów dojazdu dla Uczestników projektu_K048_2020.09.01

Regulamin rekrutacji_FAZ4 wer.4Zał. 1

Wniosek o zwrot kosztów dojazdu_publiczne środki transportu_K048Zał. 2

Wniosek o zwrot kosztów dojazdu_prywatne środki transportu_K048

Plakat_A3_FABRYKA4

Regulamin wypłat stypendium szkoleniowego i stażowego_K048_1FAZ4