Program aktywizacji społeczno – zawodowej osób niepełnosprawnych

Strona główna / Projekty UE / Program aktywizacji społeczno – zawodowej osób niepełnosprawnych

Projekt „Program aktywizacji społeczno – zawodowej osób niepełnosprawnych”

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Osi priorytetowej VII Włączenie społeczne, Działania 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej. Celem projektu jest podniesienie aktywizacji społeczno –  zawodowej 60 osób niepełnosprawnych, którzy są zagrożeni ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, podnosząca poziom zatrudnienia wśród minimum 19 osób oraz poziom aktywności społecznej wśród minimum 32 osób z terenu województwa zachodniopomorskiego w terminie 01.09.2018-30.11.2019r.

Projekt skierowany jest do 60os. (33K i 27M) wieku powyżej 18 lat, zamieszkują województwo zachodniopomorskie, niepełnosprawnych zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem  społecznym, lub  chcących podnieść poziom zatrudnienia, tj. spełniają poniższe warunki:

 • posiadasz orzeczenie o niepełnosprawności,
 • zamieszkujesz województwo zachodniopomorskie,
 • jesteś osoba pracująca lub uczczą się ?
 • posiadają status osoby niepełnosprawnej w rozumieniu „ustawy z dnia 27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych“ (Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 z późniejszymi zmianami) lub są osobą z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu „ustawy z dnia 19.08.1994r. o ochronie zdrowia psychicznego“ (Dz.U. 1994 nr 111 poz. 535).,

W ramach projektu każdy uczestnik weźmie udział w zajęciach indywidulanych –  ścieżce reintegracji gdzie zostanie stworzona Indywidulany Plan Działania  (IPD) wspólnie z uczestnikiem projektu jak również z psychologiem, doradcą zawodowym oraz lekarzem/terapeutom. Ścieżka obejmować będzie dobrane indywidulanie do potrzeb każdego uczestnika wsparć:

 • warsztaty kompetencji społecznych,
 • indywidualna terapia psychologiczna,
 • terapia rodzinna z psychologiem (dla wybranych uczestników oraz członków rodzin/opiekunów),
 • pomoc prawna,
 • integracyjne wyjścia do teatru, kina, na wystawy itp. (4 wyjścia),
 • terapia ruchowa/rehabilitacja/masaż/biofeedback itp. (18 godz.),

Projekt przewiduje dla każdego uczestnika udział w ścieżce obejmującej :

 • indywidulanych spotkać z dietetykiem – 4 godziny
 • warsztaty aktywizacji zawodowej
 • szkolenie zawodowe kończące się egzaminem,
 • pośrednictwo pracy,
 • usługi trenera pracy,
 • szkolenie zawodowe
 • stypendium szkoleniowe

Dodatkowo uczestnikom zapewniamy:

 • asystent osoby niepełnosprawnej dla osób potrzebujących takiego wsparcia(dla osób potrzebujących takiego wsparcia ze wskazania lekarza),
 • transport na zajęcia dla osób potrzebujących takiego wsparcia,
 • zwrot kosztów dojazdu na zajęcia,
 • ubezpieczenie NNW
 • posiłki w trakcie szkoleń,
 • stypendium szkoleniowe,
 • stypendium stażowe stypendium 1400,00 zł netto/miesiąc),
 • dla 50 osób przewidziany jest 3 miesięczny staż w ramach projektu

REKRUTACJA:

Rekrutacja do projektu odbywać się będzie  od grudnia 2018 do 31.01.2019 . na terenie województwa:

 • zachodniopomorskiego,

Prowadzona będzie dwuetapowo:

 • I etap: ocena formalna – złożenie poprawnie wypełnionego kompletu dokumentów rekrutacyjnych, przyznanie punktów rekrutacyjnych (obligatoryjnych i dodatkowych).
 • II etap: rozmowa kwalifikacyjna z doradcą zawodowym – określenie motywacji oraz indywidualnych predyspozycji kandydata/tki.

Zgłoszenie do udziału w projekcie wynikać będzie z wypełnionego czytelnie  Formularza rekrutacyjnego, dostarczonego do lokalnego biura projektu lub przesłane droga e-mail na adres ………………………………………………….

Udział w projekcie jest bezpłatny!

REGULAMIN REKRUTACJI

FORMULARZ REKRUTACYJNY

Harmonogram wsparcia- DO WYSLANIA

191122Harmonogram wsparcia Coaching

Lider projektu :      

IZBA RZEMIEŚLNICZA MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Aleja Wojska Polskiego 78

70-482 Szczecin

tel. 91 422 22 78

[email protected]

Partner projektu :

GOS Polska Sp. z o.o.

Jagiellońska 67-B

70-382 Szczecin

tel. 91-4244072

[email protected]