Historia Izby

Strona główna / O nas / Historia Izby

Izba Rzemieślnicza Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Szczecinie rozpoczęła działalność organizacyjną w 1945 r. W dniu 5 listopada 1945 r. odbyło się pierwsze Zgromadzenie Delegatów Cechowych, które podjęło uchwałę o powołaniu Izby Rzemieślniczej w Szczecinie i tego samego dnia dokonano pierwszego w powojennej historii wyboru Zarządu Izby.

Od 31 marca 1960 r. Izba Rzemieślnicza w Szczecinie ma swoją własną siedzibę w odbudowanym, własnymi siłami, obiekcie przy al. Wojska Polskiego 78.

Centrum Szkoleniowo Egzaminacyjne

Centrum Szkoleniowo Egzaminacyjne

Zdjęcie Izby

Wejście w życie ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r. o „Działalności gospodarczej” i z dnia 3 marca 1989 r. „Ustawy o rzemiośle”, spowodowało przekształcenie Izby Rzemieślniczej w organizację samorządową o charakterze społeczno-zawodowym i gospodarczym.

VIII Zjazd Delegatów rzemiosła województwa zachodniopomorskiego w dniu 24 listopada 2001 r. podjął uchwałę zmieniającą dotychczasową nazwę Izby na Izbę Rzemieślniczą Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Szczecinie, a także dokonał szeregu zmian w statucie Izby.

Nadzwyczajny Zjazd Delegatów Rzemiosła Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 24.09.2003 r. podjął uchwałę o zmianie zapisów w statucie, zmieniając strukturę organizacyjną Izby oraz powołując nowy Zarząd Izby Rzemieślniczej.

Izba Rzemieślnicza od 1945 r. jest członkiem Związku Rzemiosła Polskiego i współpracuje z pozostałymi Izbami Rzemieślniczymi, co umożliwia wymianę doświadczeń, podejmowanie wspólnych działań w zakresie szkolenia zawodowego i promocji zakładów rzemieślniczych oraz wspólne występowanie w sprawach ważnych dla całego środowiska rzemieślniczego.

Izba Rzemieślnicza reprezentuje interesy zrzeszonych organizacji i rzemieślników – przedsiębiorców wobec organów administracji państwowej i samorządowej, wojewódzkich, powiatowych i gminnych.

Obecnie Izba Rzemieślnicza w Szczecinie na zasadzie dobrowolności zrzesza poprzez cechy i spółdzielnie, zakłady rzemieślnicze wszystkich branż zawodowych z terenu 11 powiatów: Szczecina, Świnoujścia, Gryfic, Stargardu Szczecińskiego, Gryfina, Goleniowa, Kamienia Pomorskiego, Nowogardu, Łobza, Wałcza i Choszczna.

Pracujemy aktywnie na rzecz rozwoju rzemiosła, małej i średniej przedsiębiorczości, jesteśmy zainteresowani prowadzoną polityką władz wojewódzkich, która umożliwi naszym zakładom rzemieślniczym dalszy rozwój, pomoc w modernizacji i podnoszeniu kondycji firm oraz bycia konkurencyjnym na rynku Unii Europejskiej.

Izba Rzemieślnicza jest organizacją rzemieślników, małych i średnich przedsiębiorców i jako reprezentant zrzeszonych organizacji, uczestniczy w uruchamianych przez Unię Europejską programach pomocowych oraz pracach nad przygotowaniem rozwiązań prawnych i administracyjnych dotyczących sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Udziela zakładom rzemieślniczym pomocy instruktażowej, doradczej, szkoleniowej, przeprowadza egzaminy kwalifikacyjne, a także sprawuje nadzór nad przebiegiem szkolenia pracowników młodocianych.

Izba Rzemieślnicza w Szczecinie jest uprawniona do potwierdzania kwalifikacji zawodowych zaświadczeniami sprawdzającymi, świadectwami czeladniczymi i dyplomami mistrzowskimi w 55 zawodach oraz do opatrywania ich pieczęcią z Godłem Państwa.

Od 1987 r. prowadzone jest  przy Izbie Rzemieślniczej Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Szczecinie – Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego.

CENTRUM ORGANIZUJE:

  • szkolenia przygotowujące do egzaminu czeladniczego i mistrzowskiego,
  • szkolenia i kursy w zakresie bhp oraz ochrony przeciwpożarowej,
  • szkolenia doskonalące w zawodzie,
  • szkolenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
  • kursy pedagogiczne dla instruktorów praktycznej nauki zawodu.