Schemat Organizacyjny Izby

Strona główna / O nas / Schemat Organizacyjny Izby

Organami statutowymi Izby Rzemieślniczej Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Szczecinie są:

Zjazd Delegatów

Zjazd Delegatów jest najwyższym organem Izby uprawnionym do podejmowania uchwał we wszystkich sprawach rzemiosła i jego organizacji na terenie działania Izby.

Zjazd Delegatów m.in. ustala kierunki rozwoju rzemiosła i zrzeszonych organizacji na okresy roczne i wieloletnie, rozpatruje i zatwierdza sprawozdania z działalności Izby i podejmuje uchwały w sprawach dotyczących wniosków  zrzeszonych organizacji, wybiera Prezesa Izby oraz Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i Odwoławczego Sądu Rzemieślniczego, uchwala zasady gospodarki finansowej Izby.
Przedstawicielami na Zjazd Delegatów są członkowie organizacji zrzeszonych w Izbie, tj. Starszy Cechu lub Podstarszy, Przewodniczący Rady Spółdzielni lub Zastępca Przewodniczącego i delegat wybrany przez walne zgromadzenie organizacji.

Zarząd Izby

Zarząd w okresach między Zjazdami Delegatów jest najwyższym organem Izby i posiada funkcje stanowiące w sprawach określonych w statucie do jej kompetencji oraz zarządzające i wykonawcze.
Zarząd jest organem uprawnionym do kierowania i reprezentowania Izby.
Do zakresu działania Zarządu należy m.in. uchwalanie rocznych planów gospodarczo – finansowych, składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań ze swej działalności, opracowywanie i przedstawianie na Walnym Zjeździe Delegatów wniosków i postulatów zrzeszonych organizacji oraz własnych w sprawach rzemiosła i działalności Izby, powoływanie komisji stałych lub dla rozwiązania określonych problemów, podejmowanie uchwał w sprawach bieżących związanych z wykonywaniem funkcji zarządzających i wykonawczych, przekraczających zakres zwykłego zarządu i nie zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji innych organów statutowych Izby, w tym również w sprawach zobowiązań kredytowych.

Komisja Rewizyjna

Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest kontrolowanie całokształtu działalności Izby, a w szczególności: okresowe badanie ksiąg i dokumentów finansowych, badanie rocznych sprawozdań finansowych, składanie sprawozdań Walnemu Zjazdowi Delegatów, przedkładanie Walnemu Zjazdowi Delegatów wniosków w przedmiocie udzielania absolutorium Prezesowi Izby i członkom Rady.

Odwoławczy Sąd Rzemieślniczy

Odwoławczy Sąd Rzemieślniczy rozpatruje odwołania od orzeczeń i postanowień sądów cechowych tych cechów, które w statutach przewidziały możliwość odwołania się do Sądu przy Izbie Rzemieślniczej w Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Szczecinie.