S T A T U T

BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA W KAMIENNYM MOŚCIE

ROZDZIAŁ I
NAZWA SZKOŁY, TYP SZKOŁY, PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE

§ 1
1. Nazwa szkoły: Branżowa Szkoła I stopnia w Kamiennym Moście.
2. Ilekroć w Statucie jest mowa o Szkole, należy przez to rozumieć „Branżowa Szkoła I stopnia
w Kamiennym Moście”.
3. Siedzibą Szkoły jest Kamienny Most 17; 73-120 Chociwel.

§ 2
1. Statut zawiera uregulowania prawne dotyczące struktury, zadań, sposobów działania oraz organizację niepublicznej Branżowej Szkoły I stopnia w Kamiennym Moście.
2. Szkoła działa na podstawie obowiązującej ustawy- Prawo oświatowe.
3. Ilekroć w Statucie jest mowa bez bliższego określenia o:
a) „Ustawie” – należy przez to rozumieć ustawę – Prawo oświatowe.
b) „Szkole” – należy przez to rozumieć Branżową Szkołę I stopnia w Kamiennym Moście,
c) „Dyrektorze Szkoły” – należy przez to rozumieć Dyrektora Szkoły, o której mowa w lit. b),
d) „Izbie” lub „Organie Prowadzącym”– należy rozumieć Izbę Rzemieślniczą Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Szczecinie.

§ 3
1. Branżowa Szkoła I stopnia w Kamiennym Moście funkcjonuje jako szkoła niepubliczna z uprawnieniami szkoły publicznej.
2. Branżowa Szkoła I stopnia w Kamiennym Moście jest szkołą młodzieżową.
3. Typ Szkoły: w roku szkolnym 2017/18 i 2018/2019 branżowa szkoła I stopnia na podbudowie programowej gimnazjum, a od roku szkolnego 2019/2020 na podbudowie programowej szkoły podstawowej.
4. W roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019 prowadzone są oddziały zasadniczej szkoły zawodowej.
5. Szkoła kształci w następujących zawodach:
a) kucharz,
b) piekarz,
c) cukiernik,
d) mechanik pojazdów samochodowych,
e) sprzedawca,
f) elektryk,
g) fryzjer,
h) monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
i) elektromechanik pojazdów samochodowych,
o 3 – letnim okresie nauczania, której ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu.

§ 4
1. Organem prowadzącym szkołę jest Izba Rzemieślnicza Małej Średniej Przedsiębiorczości w Szczecinie przy Al. Wojska Polskiego 78, 70-482 Szczecin.
2. Do zadań i kompetencji Organu Prowadzącego należy:
a) sprawowanie nadzoru nad jej działalnością w zakresie spraw oświatowych finansowych i administracyjnych, z uwzględnieniem odrębnych przepisów,
b) zawieranie i rozwiązywanie z Dyrektorem Szkoły i pozostałymi pracownikami umów o pracę lub innych umów cywilnoprawnych,
c) finansowanie działalności szkoły,
d) zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, pracy, szkolenia, wychowania i opieki odpowiednio uczniom i pracownikom szkoły,
e) zapewnienie wyposażenia szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, wychowania i innych zadań statutowych w ramach posiadanych środków,
f) zapewnienie każdemu z organów szkoły możliwości swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji określonych ustawą o systemie oświaty i statutem szkoły.
3. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą jest Zachodniopomorski Kurator Oświaty.

§ 5
1. Uczniowie i ich rodzice lub opiekunowie prawni, nauczyciele i inni pracownicy Szkoły stanowią społeczność szkolną.
2. Szkoła powołana jest do prowadzenia działalności edukacyjnej, wychowawczej i opiekuńczej w ramach kształcenia ogólnego i zawodowego oraz praktycznej nauki zawodu.

ROZDZIAŁ II
CELE I ZADANIA SZKOŁY

§ 6
1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie – Prawo oświatowe, przepisach wydanych na jej podstawie oraz niniejszym statucie, a w szczególności:
a) umożliwia wszechstronny rozwój ucznia,
b) wprowadza ucznia w świat wiedzy naukowej,
c) rozbudza motywację dla dalszej edukacji i przygotowuje do podejmowania decyzji dotyczących kierunku dalszego kształcenia w szkołach wyższych,
d) wdraża do samodzielności,
e) przygotowuje do aktywnego udziału w życiu społecznym,
f) rozwija samodzielność, przedsiębiorczość i poczucie odpowiedzialności,
g) przygotowuje uczniów do współzawodnictwa na rynku pracy,
h) przygotowuje do wykonywania zawodów oraz możliwości zawodowej,
i) uzupełnia braki kulturowe, edukacyjne uczniów pochodzących z różnych środowisk,
j) uczy, jak się uczyć,
k) kształtuje osobowości zdolne do krytycznego myślenia,
l) rozwija poczucie solidarności i pomagania sobie nawzajem,
m) uczy tolerancji, samoakceptacji, współżycia z uczniami niepełnosprawnymi,
n) przygotowuje do życia w rodzinie,
o) kształtuje postawę dialogu, umiejętności słuchania innych i rozumienia ich poglądów, sprawuje opiekę nad uczniami stosownie do potrzeb oraz możliwości.
2. Szkoła realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego, jak również podstawę programową kształcenia w danym zawodzie wg klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, określone przez ministra właściwego do spraw oświaty.
3. Szkoła niepubliczna zatrudnia nauczycieli obowiązkowych zajęć edukacyjnych posiadających kwalifikacje określone dla nauczycieli szkół publicznych.
4. Szkoła realizuje ustalone przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów.
5. Warunki i sposoby oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów szkoły oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów określa Wewnątrzszkolny System Oceniania.
.

ROZDZIAŁ III
ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE

§ 7
1. Organami szkoły są:
a) Dyrektor Szkoły,
b) Rada Pedagogiczna,
c) Rada Rodziców,
d) Samorząd Uczniowski.

§ 8
1. Dyrektor szkoły sprawuje nadzór pedagogiczny nad działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą szkoły.
2. Dyrektor szkoły w szczególności:
a) kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją w sprawach pedagogicznych,
b) zapewnia właściwe warunki pracy i nauki,
c) dysponuje przyznanymi przez Izbę środkami finansowymi szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich właściwe wykorzystanie,
d) wnioskuje do organu prowadzącego szkołę o przyznanie nagród i wymierzanie kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły,
e) przyznaje nagrody i wymierza kary porządkowe uczniom,
f) podejmuje decyzję o skreśleniu ucznia z listy uczniów na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej,
po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego,
g) powierza nauczycielowi obowiązki wychowawcy klasy,
h) ustala i zatwierdza skład komisji egzaminacyjnych,
i) ustala kalendarz organizacji roku szkolnego w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy oświatowe,
j) zwołuje posiedzenia Rady Pedagogicznej i jej przewodniczy,
k) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących,
l) wstrzymuje wykonanie uchwał stanowiących Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa,
m) sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w szkole oraz nad praktyczną nauką zawodu i praktykami zawodowymi,
n) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego,
o) współdziała z przedsiębiorcami w sprawie realizacji praktycznej nauki zawodu i praktyki zawodowej,
p) wnioskuje do organu prowadzącego szkołę o poszerzenie bazy pomocy dydaktycznych,
q) współpracuje z samorządem uczniowskim.
3. Dyrektor szkoły odpowiada za całokształt pracy szkoły przed organem prowadzącym.

§ 9
1. Radę Pedagogiczną Szkoły stanowią wszyscy pracownicy pedagogiczni szkoły oraz wychowawcy internatu.
2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły.
3. Do kompetencji Rady Pedagogicznej Szkoły należy:
a) zatwierdzanie planu pracy szkoły,
b) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów oraz ukończenia szkoły,
c) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów,
d) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji lub eksperymentów pedagogicznych,
e) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,
f) opiniowanie organizacji pracy szkoły i tygodniowego plan zajęć lekcyjnych oraz propozycji Dyrektora Szkoły przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach obowiązków.
4. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane, a podejmowane uchwały stanowią załącznik do protokołów.
5. Tryb obradowania Rady Pedagogicznej określa jej regulamin.

§ 10
1. Rada Rodziców jest reprezentacja rodziców lub prawnych opiekunów uczniów i jest społecznym organem szkoły.
2. Radę Rodziców tworzy trzech przedstawicieli rodziców uczniów z każdej klasy będących członkami rady klasowej wyłonionych do 30 września.
3. Rada Rodziców wybiera spośród swego grona przewodniczącego, zastępcę, sekretarza oraz skarbnika.
4. Kadencja rady rodziców trwa 1 rok.
5. Rada Rodziców działa w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin, który nie może być sprzeczny z zapisami Statutu Szkoły oraz obowiązującym prawem.
6. Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej i Dyrektora Szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkolnych.
7. Bierze udział w bieżącym i perspektywicznym planowaniu pracy szkoły.
8. Podejmuje działania na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych szkoły.
9. Gromadzi własne fundusze z dobrowolnych składek rodziców i innych źródeł.

§ 11
1. W szkole działa Samorząd Uczniowski.
2. Kadencja Samorządu Uczniowskiego trwa 1 rok.
3. Do kompetencji Samorządu Uczniowskiego należy:
a) przedstawianie Dyrektorowi, Radzie Pedagogicznej swoich wniosków lub opinii w sprawach szkoły, zwłaszcza w zakresie praw uczniowskich,
b) organizowanie działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej i rozrywkowej w porozumieniu z Dyrektorem szkoły,
c) wybór – w porozumieniu z Dyrektorem szkoły – nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu,
d) wydawanie opinii o skreślaniu z listy uczniów.
4. Samorząd Uczniowski działa poprzez swych przedstawicieli wybranych do organów samorządu.
5. Zasady wyboru przedstawicieli do organów Samorządu Uczniowskiego oraz szczegółowe zasady działania Samorządu określa regulamin Samorządu Uczniowskiego szkoły, uchwalony przez ogół uczniów.
6. Regulamin, o którym mowa w ust. 5 nie może być sprzeczny z ustawą, statutem i innymi przepisami ustawy Prawo oświatowe.
ROZDZIAŁ IV
ORGANIZACJA SZKOŁY

§ 12
1. Rok szkolny rozpoczyna się od 1 września każdego roku i trwa do 31 sierpnia następnego roku.
2. Rok szkolny dzieli się na dwa półrocza, w tym
a) I półrocze trwa od 1 września do ferii zimowych
b) II półrocze trwa od pierwszego dnia po zakończeniu ferii zimowych do dnia rozpoczęcia ferii letnich. Dopuszcza się możliwość innego podziału roku szkolnego w zależności od terminu ferii zimowych podanych przez właściwe ministerstwo. Zmiany tej dokonuje rada pedagogiczna i wprowadza uchwałą.
3. Podstawą organizacji nauczania jest arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez Dyrektora Szkoły na podstawie ramowego planu nauczania i planu pracy szkoły ustalonego przez radę pedagogiczną. Organizacja roku szkolnego oparta jest o rozporządzenie właściwego Ministra w sprawie organizacji roku szkolnego. W arkuszu organizacyjnym zaznacza się liczbę pracowników Szkoły i ich przydział zadań na dany rok szkolny.

§ 13
1. Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział. Uczniowie podzieleni są na oddziały, realizujące programy nauczania ujęte w szkolnym zestawie programów nauczania dla danego oddziału.
2. Liczba uczniów w oddziale nie może przekraczać 35 osób.
3. Poszczególne oddziały mogą być dzielone na grupy. Listę przedmiotów, które muszą być dzielone na grupy określa Dyrektor Szkoły na podstawie rozporządzenia ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych.

§ 14
1. Organizację stałych zajęć szkolnych określa tygodniowy rozkład zajęć dydaktyczno- wychowawczych ustalonych przez Dyrektora Szkoły z uwzględnieniem zasad higieny pracy umysłowej ucznia i nauczyciela.
2. Zasadniczą formą pracy szkoły są zajęcia edukacyjne prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.
3. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.

§ 15
1. Kształcenie uczniów szkoły odbywa się w jej siedzibie.
2. Praktyczna nauka zawodu może odbywać się w placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego, warsztatach szkolnych innych szkół lub placówek oświatowych, pracowniach szkolnych, szkolnych gospodarstwach pomocniczych, a także u pracodawców i indywidualnych gospodarstwach rolnych.
3. Praktyczna nauka zawodu odbywa się w podmiotach, o których mowa w ust. 2, na podstawie umowy zawartej pomiędzy szkołą a tym podmiotem.
4. Teoretyczne przedmioty zawodowe realizowane są na kursach specjalistycznych organizowanych przez Ośrodki Doskonalenia i Dokształcania Zawodowego w tym w ośrodku w Szczecinie.

§ 16
1. W szkole działa biblioteka szkolna.
2. Do zadań biblioteki, o której mowa w ust. 1, należy w szczególności:
a) udostępnianie książek i innych źródeł informacji,
b) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,
c) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się,
d) organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną.
3. Zadania biblioteki, o których mowa w ust. 2, realizowane są przez nauczyciela, któremu Dyrektor Szkoły powierzył obowiązki bibliotekarza.
4. W zakresie realizacji swoich zadań, biblioteka szkolna współpracuje z nauczycielami i uczniami oraz innymi bibliotekami.

§ 17
1. Przy Branżowej Szkole I stopnia w Kamiennym Moście prowadzony jest Internat.
2. Internat zapewnia uczniom opiekę i wychowanie w czasie odbywania przez nich nauki poza miejscem zamieszkania.
3. Stwarza wychowankom optymalne warunki bytowe służące osiągnięciu pożądanych efektów dydaktyczno – wychowawczych, a w szczególności:
a) całodzienne zakwaterowanie i odpłatne wyżywienie,
b) zapewnienie właściwych warunków sanitarno – higienicznych,
c) zapewnienie optymalnych warunków do nauki, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień,
d) stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze oraz organizowanie kulturalnej rozrywki,
e) wdrażanie do samodzielnego wykonywania określonych prac porządkowych, gospodarczych i samoobsługowych,
f) kształtowanie kultury osobistej oraz wdrażanie do przestrzegania zasad moralnych,
g) wyrabianie zaradności życiowej, rozwijanie do samodzielności i samorządności.
4. Wychowawcy Internatu są członkami Rady Pedagogicznej Branżowej Szkoły I stopnia w Kamiennym Moście, ich prawa i obowiązki określa § 9 Statutu.
5. Szczegółowe zasady działania Internatu określa Regulamin Internatu.
6. Regulamin, o którym mowa w ust. 5 nie może być sprzeczny z ustawą, statutem i innymi przepisami ustawy o systemie oświaty, stanowi jednocześnie załącznik do niniejszego Statutu.

ROZDZIAŁ V
PRAWA I OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW SZKOŁY, PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW SZKOŁY

§ 18
1. Nauczyciel w szkole prowadzi pracę dydaktyczną, opiekuńczą oraz wychowawczą i jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy.
2. W szczególności nauczyciel:
a) odpowiada za życie i bezpieczeństwo uczniów w trakcie przebywania ich w szkole,
b) odpowiada za prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego,
c) dba o pomoce dydaktyczno-wychowawcze,
d) dąży do uzyskania jak najlepszych wyników dydaktyczno- wychowawczych poprzez stosowanie odpowiednio dobranych metod nauczania – prowadzenia lekcji,
e) wspiera rozwój psychofizyczny uczniów, dba o rozwijanie ich zdolności i zainteresowań, bezstronnie i obiektywnie ocenia wiedzę uczniów,
f) mobilizuje uczniów do osiągania jak najlepszych wyników w nauce,
g) udziela pomocy w eliminowaniu niepowodzeń szkolnych,
h) doskonali swój warsztat pracy i umiejętności dydaktyczne oraz podnosi systematycznie swój poziom wiedzy merytorycznej,
i) pisemnie przygotowuje plan pracy – szczegółowo na 1 rok a w szkicu na 3 lata.
3. Do nauczycieli i wychowawców zatrudnionych w szkole mają zastosowanie przepisy Kodeksu Pracy i ustawy Karta Nauczyciela w zakresie obowiązującym szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych.
4. Nauczyciele mają prawo do:
a) wyboru programów nauczania i metod wychowania,
b) opracowania własnych metod nauczania i wychowania,
d) aktywnego współdziałania w kształtowaniu pozytywnego oblicza Szkoły,
e) korzystania z bazy materialnej Szkoły na zasadach uzgodnionych z Dyrektorem Szkoły.

§ 19
1. Dyrektor szkoły może powierzyć nauczycielowi obowiązki wychowawcy i opiekuna oddziału.
2. Zadaniem wychowawcy i opiekuna oddziału jest:
a) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia,
b) inspirowanie uczniów do działań zespołowych,
c) rozwiązywanie konfliktów powstających w zespole,
d) otaczanie indywidualną opieką każdego z uczniów,
e) planowanie różnych form życia zespołowego,
f) współpraca z nauczycielami uczącymi w jego oddziale,
g) wykonywanie czynności administracyjnych zgodnie z odrębnymi przepisami,
h) korzystanie w pracy z pomocy merytorycznej i dydaktycznej Dyrektora Szkoły, Pedagoga i Rady Pedagogicznej oraz ze strony wyspecjalizowanych tym zakresie placówek i instytucji oświatowych,
i) określenie zasad pełnienia obowiązków dyżurnego przez uczniów oddziału.

§ 20
1. W szkole mogą być zatrudnieni na podstawie umowy o pracę lub innych umów cywilnoprawnych pracownicy obsługi szkoły.
2. Do zadań pracowników, o których mowa w ust. 1 należy;
a) zapewnienie sprawnego działania szkoły,
b) prowadzenie niezbędnej, wymaganej dokumentacji szkoły,
c) prowadzanie sekretariatu szkoły, który obsługuje, uczniów, rodziców i nauczycieli,
3. Pracownicy obsługi szkoły organizacyjnie podlegają dyrektorowi szkoły.
4. Szczegółowy zakres zadań i obowiązków pracowników obsługi określają ich indywidualne zakresy czynności.
5. Prawa pracowników w szczególności do wynagrodzenia i urlopu określa umowa o pracę, kodeks pracy, kodeks cywilny.

§ 21
1. Podmiotem działalności edukacyjnej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły jest uczeń.
2. Uczeń ma prawo do:
a) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
b) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej, oraz do ochrony i poszanowania jego godności,
c) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym,
d) swobody wyrażania myśli i przekonań, a w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych – jeśli nie narusza tym dobra innych osób,
e) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentu,
f) sprawiedliwiej, obiektywnej i jawnej oceny,
g) pomocy w przypadku trudności w nauce,
h) poprawienia otrzymanych ocen na zasadach określonych w Wewnątrzszkolnym Systemie Ocenienia,
i) korzystania z poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego i zawodowego,
j) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych podczas zajęć pozalekcyjnych,
k) wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszania się w organizacjach działających w szkole.
3. Uczeń ma obowiązek:
a) przestrzegania postanowień zawartych w Statucie szkoły,
b) systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły,
c) przestrzegania zasady kultury współżycia w odniesieniu do koleżanek i kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły,
d) odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i higienę oraz rozwój osobisty,
e) dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w szkole.

§ 22
1. Uczeń osiągający bardzo dobre wyniki w nauce, szczególnie uzdolniony w różnych dziedzinach wiedzy lub wyróżniający się szczególnym zaangażowaniem w życie szkoły może uzyskać:
a) pochwałę wychowawcy klasy,
b) pochwałę Dyrektora Szkoły,
c) dyplomy i nagrody rzeczowe,
d) listy pochwalne.
§ 23
1. Uczeń, który nie realizuje obowiązków wynikających ze statutu szkoły lub realizuje je w sposób niewłaściwy może zostać ukarany:
a) upomnieniem wychowawcy klasy,
b) upomnieniem lub naganą Dyrektora szkoły,
c) przeniesieniem przez Dyrektora do równoległego oddziału w swojej szkole,
d) skreśleniem z listy uczniów.
2. Od decyzji zastosowania kar, o których mowa w ust. 1 przysługuje uczniowi 7 dniowy termin na wniesienie odwołania.
3. Odwołanie wnosi się w pierwszej kolejności do osoby udzielającej kary, a następnie – jeśli ta podtrzymuje decyzję o ukaraniu – odpowiednio do Rady Pedagogicznej lub Organu Prowadzącego. Decyzje podjęte na skutek powtórnego odwołania są ostateczne.

§ 24
1. Uczeń, który:
a) opuścił w semestrze ponad 50 % godzin lekcyjnych bez usprawiedliwienia lub notorycznie opuszcza zajęcia lekcyjne bez usprawiedliwienia (po sześciotygodniowej ciągłej nieusprawiedliwionej nieobecności),
b) dopuszcza się przestępstw przeciwko przepisom o wychowaniu w trzeźwości oraz o przeciwdziałaniu narkomanii (np. sprzedaż lub podawanie do użycia środków odurzających, alkoholu itp.),
c) dopuszcza się przemocy wobec kolegów (agresja fizyczna lub psychiczna),
d) demoralizująco wpływa na nieletnich,
e) dopuszcza się wykroczeń i przestępstw przeciwko mieniu (niszczenie mienia szkoły, wymuszanie pieniędzy i rzeczy materialnych od kolegów, nauczycieli i pracowników szkoły, kradzieże itp.),
f) dopuszcza się wykroczeń i przestępstw przeciwko dokumentom ( fałszowanie dokumentów, podrabianie lub przerabianie dokumentacji szkolnej, posługiwanie się fałszywymi dokumentami itp.),
g) nagannie zachowuje się na imprezach szkolnych (dyskoteki, wycieczki, rajdy, zawody sportowe),
h) bez gradacji kar w przypadkach szczególnie rażącego naruszenia Statutu Szkoły,
i) rozwiązuje bez uzasadnionej przyczyny umowę o praktyczną naukę zawodu lub nie nawiązuje takiej umowy dłużej niż 1 miesiąc,
może zostać ukarany skreśleniem z listy uczniów.

2. Skreślenie z listy ucznia odbywa się z zachowaniem następującej procedury:
a) wychowawca sporządza notatkę o zaistniałym zdarzeniu w obecności wychowawcy i świadków,
b) wychowawca, o ile zachowanie ucznia wypełnia znamiona, o których mowa w ust. 1 zgłasza zaistniały fakt Dyrektorowi szkoły,
c) Dyrektor zwołuje posiedzenie Rady Pedagogicznej, w czasie której wysłuchuje się informację o zaistniałym zdarzeniu, przedstawia opinię o uczniu, analizuje, czy wykorzystano wszystkie możliwości wychowawczego oddziaływania szkoły na ucznia, czy uczeń był wcześniej karany karami regulaminowymi, czy prowadzono z nim rozmowy ostrzegawcze, czy udzielono mu pomocy psychologiczno- pedagogicznej, a następnie podejmuje się stosowną uchwałę,
d) Uczeń ma prawo do informacji o toczącym się przeciw niemu postępowaniu,
e) O wszczęciu postępowania z urzędu Dyrektor szkoły zawiadamia wszystkie osoby będące stornami w sprawie.
3. Decyzja o skreśleniu z listy uczniów winna zawierać:
a) oznaczenie organu wydającego decyzję,
b) datę wydania,
c) oznaczenie strony lub stron,
d) podanie podstawy prawnej,
e) rozstrzygnięcie,
f) uzasadnienie faktyczne i prawne,
g) pouczenie, czy i w jakim trybie służy od niej odwołanie, wskazanie organu odwoławczego,
h) podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji.
4. Uzasadnienie faktyczne decyzji wraz z przytoczeniem przepisów treści Statutu powinno zawierać, za jaki czyn uczeń zostaje skreślony, wskazanie faktów, które dyrektor uznał za udowodnione, dowodów, na których się oparł, przyczyn z powodu, których odmówił wiarygodności i mocy dowodowej.
5. Decyzję wręcza się na piśmie.
6. Uczniowi przysługuje prawo do odwołania się od powtórnej decyzji do organu odwoławczego – Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji.
7. Jeżeli uczeń wniesie odwołanie, wstrzymuje to wykonanie decyzji.
8. Decyzja wydana przez organ odwoławczy – Kuratora Oświaty jest ostateczna.

§ 25
1. W sprawach spornych między uczniami i nauczycielami uczącymi poszczególnych przedmiotów mediatorem jest wychowawca klasy.
2. W przypadku nierozstrzygniętego sporu zbiorowego lub indywidualnego na terenie klasy uczeń może zwrócić się do Dyrektora Szkoły.
3. W przypadku konfliktu między rodzicami a nauczycielami mediatorem jest Dyrektor Szkoły.
4. W sprawach spornych pomiędzy nauczycielami a Dyrektorem Szkoły mediatorem jest Organ Prowadzący.

ROZDZIAŁ VI
ZASADY PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO SZKOŁY

§ 26
1. Plan naboru do szkoły ustala Dyrektor Szkoły wspólnie z Organem Prowadzącym szkołę.
2. Szkoła przygotowuje coroczne szczegółowe informacje na temat rekrutacji przed rozpoczęciem naboru i udostępnia je osobom zainteresowanym.

§ 27
1. Nabór uczniów do klas pierwszych odbywa się na podstawie:
a) podania o przyjęcie do szkoły,
b) dwóch fotografii,
c) świadectwa ukończenia gimnazjum (od roku2019/2020 świadectwa ukończenia szkoły podstawowej),
d) zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego ( do roku 2018/2019),
e) zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do wykonywania określonego zawodu,
f) umowy z pracodawcą o pracę w celu przygotowania zawodowego pracownika młodocianego.
2. Uczniem szkoły może zostać pracownik młodociany odbywający praktyczną naukę zawodu u pracodawcy
3. Uczniem szkoły może zostać osoba, która w chwili rozpoczęcia nauki w I klasie ukończyła 16 lat i nie przekroczyła 18 lat. Dopuszcza się możliwość warunkowego przyjęcia ucznia pełnoletniego po uprzednim znalezieniu miejsca odbywania praktycznej nauki zawodu.

§ 28

1. Nabór do szkoły przeprowadza się w terminie od 1 kwietnia do 31 sierpnia każdego roku.

ROZDZIAŁ VII
FINANSOWANIE SZKOŁY

§ 29
1. Źródłami finansowania szkoły są:
a) czesne, o ile zostało ustalone przez organ prowadzący, w trybie określonym w § 30 statutu,
b) wpłaty dobrowolne członków Izby oraz przedsiębiorców, u których prowadzona jest praktyczna nauka zawodu,
c) dotacje określone w przepisach Prawo oświatowe,
d) dotacje na cele szkoły z innych źródeł,
e) dotacje Izby Rzemieślniczej,
f) dotacje Fundacji Rzemiosła Szczecińskiego na Rzecz Uczniów Rzemiosła im. Edwarda Wódkiewicza.

§ 30

1. W szkole może zostać ustanowione czesne za naukę.
2. Wysokość oraz zasady opłacania czesnego określa regulamin wpłat czesnego ustalony przez Prezydium Zarządu organu prowadzącego.

ROZDZIAŁ VIII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 31
1. Ilekroć w przepisach Statutu mowa jest o organie prowadzącym, jego kompetencje wykonuje Prezydium Zarządu Izby Rzemieślniczej Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Szczecinie lub – w zakresie udzielonego im pełnomocnictwa – Prezes Izby lub Dyrektor Izby.

§ 32
1. Kierownikiem zakładu pracy w stosunku do wszystkich pracowników szkoły w rozumieniu Kodeksu Pracy jest Dyrektor Izby.

§ 33
1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 34
1. Zmiany statutu lub zmian w statucie dokonuje rada pedagogiczna po uprzednim zaopiniowaniu przez organ prowadzący

§ 35
1. Organ prowadzący szkołę lub placówkę może ją zlikwidować z końcem roku szkolnego. W tym przypadku osoba prowadząca szkołę lub placówkę jest zobowiązana co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji zawiadomić o zamiarze i przyczynach likwidacji: rodziców uczniów, organ ewidencyjny oraz gminę i powiat, na której terenie jest położona szkoła lub placówka.
2. Dokumentację przebiegu nauczania zlikwidowanej szkoły przekazuje się organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny, w terminie jednego miesiąca od dnia zakończenia likwidacji. Po zakończeniu likwidacji wpis do ewidencji ulega wykreśleniu.

STATUT WCHODZI W ŻYCIE Z DNIEM 01 WRZESNIA 2018r.