Ośrodek aktywizacji zawodowej

Strona główna / Projekty UE / Ośrodek aktywizacji zawodowej

O PROJEKCIE

 1. Projekt „Ośrodek aktywizacji społeczno-zawodowej” realizowany w ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WZ 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 2. Projekt realizowany jest przez Izbę Rzemieślniczą Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Szczecinie w partnerstwie z UniPRomotion Magdalena Kosobucka
 3. Projekt realizowany jest w okresie 01.09.2020r. – 30.06.2022r., a jego głównym celem jest integracja społeczna i zawodowa wśród 60 osób niepełanosprawnych zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, podnosząca poziom zatrudnienia wśród min. 22% osób niepełnosprawnych oraz poziom aktywności społecznej wśród min. 44% osób niepełnosprawnych z terenu województwa zachodniopomorskiego w terminie 01.09.2020-30.06.2022r.
 4. Całkowita wartość projektu wynosi 1.530 854,40 zł, w tym 1.301 226,24 zł pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 5. Projekt promuje równe szanse kobiet i mężczyzn oraz jest dostępny dla osób niepełnosprawnych

CEL PROJEKTU
CELEM GŁÓWNYM PROJ.JEST INTEGRACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA WŚRÓD 60 OSÓB(33K,27M)ZAGROŻONYCH UBÓSTWEM I/LUB WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM(ZUW),Z TERENU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO (WZP), PODNOSZĄCA ICH POZIOM ZATRUDNIENIA, W TERMINIE 01.06.2020-30.06.2022r.
. Cel zostanie osiągnięty poprzez utworzenie i działalność OŚRODKA AKTYWIZACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ, w ramach którego odbywać się będzie kompleksowy proces wsparcia ZUW i jego otoczenia w oparciu o ścieżkę reintegracji, stworzoną indywidualnie dla każdej osoby, z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb ZUW. Ścieżka reintegracji stworzona zostanie wspólnie z ZUW przez psychologa, doradcę zawodowego oraz lekarza/terapeuty. Będzie to pierwszy etap wsparcia ZUW. Rodzaje wsparcia w ramach proj. to: warsztaty aktywizacji społecznej, indywidualne doradztwo wizerunkowe, indywidualna terapia psychologiczna, terapia rodzinna, pomoc prawna, integracyjne wyjścia do teatru, kina, na wystawy itp., terapia ruchowa/rehabilitacja/fizjoterapia/fizykoterapia/masaż/biofeedback, itp., indywidualne spotkania z dietetykiem ,warsztaty aktywizacji zawodowej, szkolenia zawodowe kończące się dla części ZUW egzaminem zewn., 3-miesięczny staż w przedsiębiorstwie, pośrednictwo pracy, trener pracy, asystent osobisty ON. Z uwagi na charakter grupy docelowej uczestnicy będą mieli możliwość zwrotu poniesionych kosztów za dojazdy, wynagrodzenie za udział w stażu i szkoleniach. Ośrodek funkcjonować będzie min. 2 lata od zakończenia projektu.

 

REKRUTACJA

 1. Nabór kandydatów do udziału w projekcie prowadzi Partner w ścisłej współpracy i przy wsparciu Lidera projektu.
 2. Intensywna rekrutacja do Projektu będzie odbywać się w ramach następujących naborów rekrutacyjnych:
 • I edycja: 01.09.-31.10.2021 r.
 • II edycja: 01.12.2020 r.– 31.01.2021 r.
 • III edycja: 01.02.2021 r. – 30.04.2021 r.
 1. Partner przyjmuje formularze zgłoszeniowe w swoim biurze pod adresem: UniPRomotion Magdalena Kosobucka., ul. Jagiellońska 67 wejście B, pok. 7, 70-382 Szczecin.
 2. Uczestnikami Projektu mogą zostać osoby, które na dzień przystąpienia do projektu (data pierwszej formy wsparcia) posiadają status osoby niepełnosprawnej w rozumieniu „ustawy z dnia 27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych“ (Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 z późniejszymi zmianami) lub osoba z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu „ustawy z dnia 19.08.1994r. o ochronie zdrowia psychicznego“ (Dz.U. 1994 nr 111 poz. 535 z późniejszymi zmianami).
 3. Uczestnikami Projektu mogą zostać osoby zamieszkujące na obszarze województwa zachodniopomorskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego[1], w tym osoby pracujące i/lub  uczące się.
 4. Aby umówić się na rozmowę kwalifikacyjną do projektu należy skontaktować się telefonicznie: tel. 91 424 40 72 (Parner w projekcie , firma Unipromotion, ul. Jagiellońska 67)

FORMY WSPARCIA PRZEWIDZIANE W PROJEKCIE

 1. Projekt przewiduje dla każdego uczestnika/uczestniczki projektu udział w ścieżce reintegracji, opracowanej indywidualnie dla każdego uczestnika/uczestniczki przez zespół specjalistów (psycholog, doradca zawodowy, lekarz/terapeuta). Ścieżka reintegracji obejmuje formy wsparcia wybrane dla danego uczestnika z poniższej listy:
 • warsztaty aktywizacji społecznej,
 • indywidualna terapia psychologiczna,
 • terapia rodzinna z psychologiem (w tym dla członków rodzin/opiekunów),
 • pomoc prawna,
 • Indywidualne doradztwo wizerunkowe,
 • integracyjne wyjścia do teatru, kina, na wystawy itp. (2 wyjścia na osobę),
 • terapia ruchowa/rehabilitacja/fizjoterapia/fizykoterapia/masaż/biofeedback itp.,
 • indywidualne spotkania z dietetykiem,
 • warsztaty aktywizacji zawodowej,
 • szkolenie zawodowe kończące się egzaminem zewnętrznym,
 • staż zawodowy,
 • pośrednictwo pracy,
 • usługi trenera pracy,
 • wsparcie asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej (jeśli jest potrzeba).

 

KONTAKT

Lider Projektu:

Izba Rzemieślnicza Małej i Średniej Przedsiębiorczości

Al. Wojska Polskiego 78

70-482 Szczecin

tel. 91 422 22 78

e-mail: [email protected]

www.irszczecin.pl

 

Partner Projektu – REKRUTACJA

UniPRomotion Magdalena Kosobucka

ul. Jagiellońska 67, wejście B

70-382 Szczecin

tel. 91 424 40 72

e-mail: [email protected]

www.unipromotion.pl